Elke Loge is een zelfstandige vereniging, opgenomen in het Nederlandse verenigingsleven volgens de regels van de wet. De logegebouwen zijn over het algemeen ook gewoon te vinden in het telefoonboek. Het lidmaatschap staat open voor mannen van 18 jaar en ouder. In bijzondere gevallen kan van deze minimum leeftijd worden afgeweken. Men kan alleen als lid tot de Orde toetreden door lid van een loge te worden. In feite kan iedere man toetreden die zich met de doelstellingen, neergelegd in de beginselverklaring en de statuten, kan verenigen.

Hij moet dan natuurlijk ook instemmen met de door de vrijmetselaars toegepaste methode van symbolen en ritualen. Verder wordt van hem verlangd dat hij „een vrij man is van goede naam‟. Dat wil zeggen: hij moet bekend staan als een eerlijk en betrouwbaar man, die blijkt geeft van een tolerante levenshouding, vrij kan denken en niet gebonden is aan dogma’s. Iedere vrijmetselaar is gerechtigd om, indien hij dit wenst, de Orde te dekken d.w.z. zijn lidmaatschap op te zeggen. Er wordt met betrekking tot het lidmaatschap veel waarde gehecht aan het eigen initiatief: een belangstellende dient zich zelf aan te melden. Om lid te worden moet men op eigen verzoek formeel worden voorgesteld door twee meester vrijmetselaars. Kent men in de eigen kring niemand die lid is van een loge, dan kan men zich richten tot het bestuur of het secretariaat van de loge, dat dan twee leden zal aanwijzen om een gesprek met de kandidaat te voeren. Al is het op papier erg eenvoudig om lid te worden, het feit dat men zichzelf dient aan te melden blijkt velen, uit een soort schroom, te doen aarzelen om de stap naar het lidmaatschap te zetten. Die schroom is echter volkomen onterecht, zoals is gebleken uit het feit, dat zoveel vrijmetselaren de stap toch hebben gezet.

Wanneer dit uw interesse heeft gewekt, neem dan contact met ons op,
zonodig is meer informatie te vinden op de hoofd
website van de orde.